Hoofdinhoud

Onze voeders:

Algemene voorwaarden

 

1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan door Geurts Mengvoeders BV, hierna “Geurts”  genoemd. Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van Geurts en door derden die door Geurts zijn geschakeld.

 

2.

Indien Geurts door omstandigheden buiten haar wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor Geurts. Geurts is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst.

3.

  1. Indien een contractspartij bezwaar heeft tegen de wijze, waarop de overeenkomst door Geurts is uitgevoerd, moet die contractspartij onmiddellijk daarvan bij de levering van het product of na het verlenen van de dienst of bij de oplevering aan Geurts schriftelijk mededeling doen. 
  2. Indien de gebreken pas later aan het licht komen, moeten de bezwaren binnen 7 dagen daarna schriftelijk aan Geurts worden medegedeeld.
  3. Indien niet tijdig de bezwaren schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt aangenomen dat Geurts naar behoren heeft gepresteerd.

4.

Geurts behoudt zich de eigendom van door haar geleverde goederen voor. Indien een factuur terzake van geleverde goederen of verrichtte diensten niet tijdig wordt betaald of Geurts op haar wederpartij een vordering heeft wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst, heeft Geurts de bevoegdheid het door haar geleverde als haar eigendom terug te vragen. 

5.

Mocht in verband met de uitvoering van enige overeenkomst door Geurts schade ontstaan, dan geldt het volgende: 

  1. Indien de schade is veroorzaakt door enig product, dat bij Geurts geen enkele bewerking heeft ondergaan, of die het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is Geurts voor die schade niet aansprakelijk.
  2. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkige bewerking of vervaardiging van een product door Geurts dan wel door een gebrekkig verrichte dient of een onjuist advies, is de aansprakelijkheid van Geurts beperkt tot het terzake in rekening gebrachte bedrag, echter met een maximum van € 45.000,- (vijfenveertigduizend Euro).
  3. Onder gevolgschade wordt schade verstaan, die het onmiddellijk en uitsluitend gevolg is van een gebruik van het product overeenkomstig zijn aard en bestemming. Gevolgschade wordt geacht begrepen te zijn in de onder b van dit artikel bedoelde schade.
  4. De gezamenlijke aanspraken van meerdere contractspartijen wegens schade als onder b van dit artikel bedoeld, voortvloeiend uit eenzelfde oorzaak, zijn beperkt tot een maximum van vijfmaal € 45.000,- (vijfenveertigduizend Euro), naar rato van ieders individuele aanspraak met toepassing van het onder b bepaalde te verdelen.  

6.

Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Geurts terzake van gebreken in afgeleverde goederen of verricht diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van aflevering. 

 

7.

Inkoopvoorwaarden van contractspartijen worden door Geurts niet aanvaard, noch geheel noch gedeeltelijk. Met de van toepassing verklaring van deze Algemene Voorwaarden worden eventuele inkoopvoorwaarden van contractspartijen uitdrukkelijk terzijde gesteld.

 

8.

Op alle overeenkomsten met Geurts lid is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen de rechter in de plaats van de hoofdvestiging van Geurts is bevoegd van geschil en kennis te nemen.